آغاز آموزش نظامی مردم یمن برای پیوستن به جبهه های جنگ