وزیر کشور آلمان: تهدید ترور در کشور ما همچنان بالا است