تاج: بازی فردا فرصت مناسبی برای نشان دادن نام امام حسین (ع) است