تشریح اقدامات وزارت خارجه کشورمان برای کمک به دختر نیکوکار ایرانی در هند