دیدار طیب نیا با رئیس صندوق بین المللی پول پس از وقفه دو دهه ای