مصر احتمال ساخت پایگاه نظامی روسیه در این کشور را رد کرد