قانون مور 2.0 با نگاهی فراتر از مشخصات کمی، پیشرفت پردازنده ها را تعریف می‌کند