سخنگوی ارتش یمن:آموزش نظامی مردم برای پیوستن به جبهه های جنگ آغاز شده است