استرالیا و اروپا فروش نوت ۷ را به حالت تعلیق درآوردند