سخنگوی بان کی مون: از نامه ظریف درباره یمن استقبال می کنیم