عضویت مدیرعامل بانک شهر در شورای سیاست‌گذاری یک کنفرانس ملی