روسیه و ترکیه موافقتنامه ای را درخصوص خط لوله «ترک استریم» امضا کردند