روزیاتو: خودکشی در مقابل دوربین؛ شوک آورترین لحظه تاریخ برنامه های تلویزیونی