قرارداد احداث خط لوله انتقال گاز روسیه به ترکیه به امضا رسید