فارین پالیسی با نقض سنت دیرین از یک نامزد انتخابات آمریکا حمایت کرد