باید از فرهنگ عاشورا برای ثبات دنیای اسلام و آسیا بهره گرفت