روحانی در فرودگاه مهرآباد: هدف ما دستیابی به بازارهای شرق آسیاست