امین زاده: مردم از محرمانه ماندن اطلاعات ارائه شده به مرکز آمار اطمینان داشته باشند