عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: امام حسین (ع) راه مذاکره با غاصب را به ما آموزش داد