دیگر از ترامپ حمایت نمی‌کنم/ باید روی حفظ اکثریت کنگره تمرکز کنیم