سخنگوی بان کی مون:نامه ظریف درباره یمن را دریافت کرده و از هر کمکی استقبال می کنیم