«شورای عالی سیاسی» یمن خواستار تشکیل کمیته حقیقت‎یاب شد