حدادعادل: هنوز به نتیجه ای در خصوص گزینه برای انتخابات آتی نرسیده ایم