وزیر کشور آلمان: اقدام تروریستی مشابه حملات پاریس و بروکسل خنثی شد