روحانی: اوضاع یمن بسیار تأسف بار است/ باور ناکردنی است که در ماه حرام دست به کشتار مردم می زنند