توافق ایران و کنگو برای تشکیل کمیته سیاسی مشترک به منظور تقویت روابط