شرایط استفاده از نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای اقتصادی