کودکان هوشمند، والدین ناآگاه/ ابراز خرسندی که زیان آور است