از عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت حمایت می‌کنیم