136 میلیارد ریال بودجه به شهرستان ابرکوه اختصاص یافت