نیروهای عراقی چند روستا را در کرانه شرقی فرات آزاد کردند