یک فروند هواپیمای فوق سبک شناسایی سپاه دچار سانحه شد