۵۱.۱ درصد انبارها برای سردخانه‌داری و ۱۸.۹ درصد برای انبارداری استفاده شده است