لزوم دست یابی به راه حل سیاسی با هدف پایان دادن به بحران سوریه