گلوله باران مسجدی در حلب چند شهید و مجروح برجای گذاشت