المیادین: ارتش سوریه کنترل منطقه ای را در شمال حلب در دست گرفت