برگزاری توسعه روابط اقتصادی در نشست تجار داغستانی و سفیر ایران