جزییات حادثه ریزش میدان قیام از زبان رییس کمیته عمران شورای شهر تهران