دبیرکل اوپک پیش بینی کرد توافقی با تولید کنندگان غیرعضو اوپک درباره تولید به دست آید