کنایه سرلشگر فیروزآبادی به پادشاه عربستان و پسرش: رفتارشان از سر دیوانگی است