کاغذ بازی اداری باید تمام شود/ همه دستگاه ها باید اطلاعات دیجیتال را قبول داشته باشند