روحانی: ایران می تواند هاب حمل و نقل قاره ای بین آسیا و اروپا باشد/اوضاع یمن تاسف بار است