رئیس جمهوریخواه کنگره آمریکا : از ترامپ حمایت نمی کنم