پس از زنبورهای بالتیک، حضور فلانکرهای روسی هم در ایران قطعی شد