در دیدار ولایتی با نماینده ویژه رئیس جمهور روسپه پیام پوتین به مقام معظم رهبری تسلیم شد