هر نوع گفت و گوی سیاسی در ارتباط با آینده سوریه باید با مشورت دولت و ملت این کشور باشد