تحلیل گران: حمله به مراسم ترحیم در یمن به برقراری صلح در این کشور ضربه می زند