فرهاد معارفی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد