غربی ها با هدف نابودی اسلام بر سرزمین حجاز، آل سعود را حاکم کردند / داعش مولد آل سعود وتفکر وهابی است