یک نظامی ترکیه در استان دیاربکر در حمله پ ک ک کشته شد